Schizofrenia a CBD

Schizofrenia to nic innego jak przewlekłe , a czasami ciężkie zaburzenie psychiczne, które wpływają na to jak osoba myśli, czuje się i zachowuje. Statystycznie choroba ta dotyka mniej niż jeden procent populacji . Naukowcy uważają , że przyczyną tej choroby jest  brak równowagi w skomplikowanych i wzajemnie powiązanych reakcjach chemicznych mózgu obejmujących neuroprzekaźniki czyli substancje których komórki mózgowe używają do komunikowania się ze sobą. Schizofrenia może występować w różnych postaciach i nie zawsze oznacza wielokrotności osobowości lub rozdwojenia jej. Kiedy jest ona w zaawansowanym stanie może powodować problemy z koncentracją , myśleniem , brakiem motywacji oraz mogą występować objawy obejmujące urojenia , napady agresji lub wręcz odwrotne wycofania się , zamknięcia w sobie. W większości osoby zmagające się z tą przypadłością nie są agresywne ani nie zagrażają społeczeństwu , mają normalne rodziny i pracę. źródło

Ostatnie badania dowodzą że stosowanie CBD w znacznym stopniu wpływa na poprawę stanu chorobowego osób cierpiących na schizofrenie . Stosowanie cannabinoidow zmniejszało również liczbę objawów psychotycznych oraz miało korzystny wpływ na funkcje poznawcze .

Pierwszy opis przypadku stosowania CBD jako leku przeciwpsychotycznego został opublikowany przez Zuardi i jego współpracowników(poniższa tabela). W badaniu brała udział 19-letnia pacjentka ze schizofrenią, która była leczona CBD do 1500 mg dziennie przez 4 tygodnie, co spowodowało poprawę ostrych objawów psychotycznych. 

Wyniki badania z 2006 r., w którym oceniano wpływ CBD jako monoterapii ( terapia z użyciem jednego leku) na oporną na leczenie schizofrenię u 3 osób, pokazują, że podawanie CBD (przy elastycznych dawkach do 1280 mg / d) i u 6 osób ( dawka 600 mg/d) wykazało poprawę objawów psychotycznych w ciągu 4 tygodni.

badania kliniczne

Od tego czasu właściwości przeciwpsychotyczne CBD zostały ocenione w

trzech badaniach klinicznych z mieszanymi wynikami (poniższa tabela).

W 2012 r. dr. Leweke i współpracownicy opublikowali pierwsze randomizowane – kontrolowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą dotyczące terapeutycznego wpływu CBD . Badaniu zostały poddane 42 osoby którym to podawano dawkę 600–800 mg / dobę przez 4 tygodnie ,w porównaniu z lekiem amisulprydem stosowanym na ostrą psychozę u osób ze schizofrenią. W badaniu stwierdzono, że CBD jest tak samo skuteczne jak amisulpryd w leczeniu objawów psychotycznych i ma minimalne działania niepożądane, w tym mniej dodatkowych objawów piramidalnych i przyrost masy ciała. 

((Metoda ślepej próby- oznacza utajnienie nazwy leku przed pacjentami, lekarzami leczącymi pacjentów i prowadzącymi dokumentację medyczną,

na podstawie której ocenia się skuteczność itp. lub osobami oceniającymi poprawność /kompletność dostarczanej dokumentacji ” od tego, ile kategorii takich osób nie wie, jaki lek jest stosowany, zależy użyty przysłówek pojedynczo)

Niedawno zbadano wpływ CBD na psychozę w dwóch randomizowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, badanie porównawcze placebo (jest to badanie oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność w tym przypadku CBD) . McGuire i współpracownicy zastosowali CBD jako lek wspomagający w leczeniu ostrej psychozy u osób cierpiących na schizofrenię lub inne nie afektywne zaburzenia psychotyczne. W badaniu uczestniczyło 88 osób, którzy otrzymywali albo CBD 1000 mg na dobę (w dwóch dawkach podzielonych) lub placebo oprócz rutynowych leków przeciwpsychotycznych (kontynuowanych w niezmienionej postaci podczas badania) przez 6 tygodni.

W podobnym badaniu Boggs i współpracownicy dokonali przeglądu efektów terapeutycznych wspomagającego CBD w dawce 600 mg na dobę (w dwóch dawkach podzielonych) w porównaniu z placebo w okresie 6-tygodniowym, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, badanie porównawcze  placebo , u osób z przewlekłą schizofrenią (badanych 36 osób ). Nie stwierdzono wpływu CBD na interakcję w wyniach poznawczych lub objawach psychotycznych. Grupa otrzymująca CBD wykazała większą sedację w porównaniu do otrzymującej placebo.

Badania Próba Dawkowanie CBD Metoda oceny symptomów Ustalenia
Zuardi et al. 1 do 1500 mg/dzień
w 2 dawkach
przez 26 dni
BPRS Ograniczenie symptomów, brak efektów ubocznych
Zuradi et al. 3 do 1280 mg/dzień
przez 28 dni
BPRS Lekkie ograniczenie symptomów w jednym przypadku, brak efektów ubocznych
Zuardi et al. 6 do 600 mg/dzień
przez 28 dni
BPRS,
PPQ,
CGI
Ograniczenie symptomów, brak efektów ubocznych
Leweke et al. 42 do 800 mg/dziień
w 3-4 dawkach
przez 28 dni
BPRS,
PANSS
CBD było efektywne jako amisuplryd (wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o właściwościach atypowego neuroleptyku) jako ogranicznik symptomów, CBD miało mniejszy zakres efektów ubocznych
McGuiare et al. 88 1000 mg/dzień
w 2 dawkach
przez42 dni
PANSS,
BACS,
GAF,
CGI-I, CGI-S
Grupa stosująca CBD miała bardziej ograniczone symptomy, a większy odsetek pacjentów był oceniany jako rokujący poprawę, a ich stan oceniany jako łagodniejszy przez ich lekarzy. Pacjenci wykazali także poprawę umiejętności poznawczych i ogólnego funkcjonowania. Zdarzenia niepożądane nie różniły się od grupy pacjentów otrzymujących placebo.
Boggs et al. 36 600 mg/dzień
w 2 dawkach
przez 42 dni
PANSS,
MCCB
Nie stwierdzono wpływu CBD na interakcję w wyniach poznawczych lub objawach psychotycznych. Grupa otrzymująca CBD wykazała większą sedację w porównaniu do otrzymującej placebo.
  • BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale – Krótka Skala Oceny Psychiatrycznej,
  • PPQ – Parkinson Psychosis Questionnaire – Kwestionariusz Psychozy Parkinsona,
  • PANSS – Positive and Negative Syndrome Scale – Skala pozytywnych i negatywnych syndromów,
  • BACS – Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia – Ocena Poznania w Schizofrenii,
  • GAF – Global Assesment of functioning scale – Globalna Skala Oceny Funkcjonowania,
  • CGI-I / CGI-S – Improvement and severity scales of the Clinical Global Impressions Scale,
  • MCCB – MaTRICS Consensus Cognitive Battery
ZNACZENIE DLA PSYCHIATRÓW

Naturalna marihuana zawiera kilka różnych związków, większość z nich jak CBD, CBDA, CBG wywierają terapeutyczny wpływ na psychozę, zaś THC w dużych stężeniach mogą zaostrzać objawy psychotyczne.

  • Obecne dostępne badania kliniczne nad wpływem CBD na psychozę są obiecujące, większość biorących w badaniach pacjentów wykazało poprawę, przez ograniczenie efektów psychozy, niektóre nie wykazały żadnych efektów terapeutycznych,

  • CBD nie zaostrzyło psychozy w żadnym z dostępnych badań i nie miało znaczących działań niepożądanych. Prowadzone są dalsze badania potwierdzające korzystny wpływ CBD na psychozę

Podsumowanie

W porównaniu z grupą placebo, grupa CBD zaobserwowała większą poprawę pozytywnych objawów psychotycznych w trakcie leczenia. Średnia poprawa wyniku dodatniego PANSS wyniosła 3,2 (SD 2,60) w grupie CBD w porównaniu z 1,7 (SD 2,76) w grupie placebo. Ponadto, grupa CBD została oceniona jako „poprawiona” na CGI-I w porównaniu z grupą w grupie placebo (odpowiednio 78,6% i 54,6%). Pacjenci, którzy otrzymywali CBD, wykazali zatem poprawę poziomu funkcji poznawczych na poziomie trendów oraz znaczną poprawę prędkości motorycznej w porównaniu z grupą kontrolną.

Mechanizm działania

Do dnia dzisiejszego mechanizm działania potencjalnym właściwościom przeciwpsychotycznym CBD wciąż nie jest znany, ale skutki zastosowań są w dalszym ciągu niedoceniane . W przeciwieństwie do innych leków przeciwpsychotycznych, CBD nie wpływa znacząco na neurony dopaminergiczne, a w przeciwieństwie do THC, nie wiąże się z receptorami kannabinoidowymi. Jednak CBD zwiększa poziomy anandamidu w CSF, jednego z głównych ligandów endokannabinoidowych, blokując jego enzym degradujący, hydrolazę amidową kwasów tłuszczowych lub konkurując z wewnątrzkomórkowymi transporterami anandamidu. Poziomy anandamidu u pacjentów psychotycznych leczonych CBD są powiązane z poprawą kliniczną. Może to sugerować, że CBD przyczynia się do łagodzenia psychozy poprzez zwiększenie endogennych poziomów anandamidu. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby to potwierdzić.

Obecne leczenie farmakologiczne schizofrenii jest tylko częściowo skuteczne i głównie w przypadku objawów pozytywnych. Skłoniło to badaczy do zbadania nowych środków farmakologicznych, a system endokannabinoidowy był jednym z najnowszych. Jednak obecne badania nad potencjalnymi efektami terapeutycznymi CBD nie są rozstrzygające, a mechanizm działania jest słabo poznany. Rozbieżności w wynikach klinicznych mogą być związane z różnymi dawkami CBD, stadiami psychozy lub być może niejednorodnością samej schizofrenii.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *